Maharashtra Andhashradha Nirmulan Samiti, Vivek Jagar Karandak (Street Play Competition) - 3rd Winner